Glemt adgangskode?
menu

Vedtægter

§ 1
FORENINGENS NAVN er Landsforeningen Læbe-Ganespalte.

§ 2
Foreningens formål er at
• sikre optimal information og assistance til forældre og andre pårørende til en person med læbe-ganespalte,
• være samlingspunkt for forældre til børn med læbe-ganespalte,
• være samlingspunkt for børn, unge og voksne med læbe-ganespalte,
• informere medlemmerne om nye behandlingstiltag,
• udbrede kendskabet til læbe-ganespalte,
• fremme mulighederne for behandling,
• deltage i den offentlige debat vedrørende læbe-ganespalte og berørte
emner.

§ 3
SOM AKTIVE MEDLEMMER kan optages enkeltpersoner med læbeog/eller ganespalte, forældre til sådanne, samt personer med interesse for
læbe-ganespaltesagen. Som medlemmer betragtes personer, der rettidigt
har indbetalt kontingent. Børn indgår under forældrenes medlemskab,
indtil de har opnået myndighedsalderen. Unge kan dog optages som selvstændige medlemmer fra det 15. år.
SOM PASSIVE MEDLEMMER kan optages behandlere og behandlingsinstitutioner.

§ 4
FORENINGENS BESTYRELSE består af fem medlemmer, heraf så vidt
muligt en ungdomsrepræsentant under 25 år med læbe- og/eller ganespalte. Der vælges op til 2 suppleanter. Funktionstiden er to år. Genvalg kan finde sted.
Generalforsamlingen vælger tre bestyrelsesmedlemmer og en suppleant på lige år, og to
bestyrelsesmedlemmer samt en suppleant på ulige år. Såfremt der ikke er nogen suppleanter i bestyrelsen, kan der vælges 2. Den ene vil således blive valgt for 1 år.
Umiddelbart efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig med formand, næstformand og kasserer.
Bestyrelsen kan til bestyrelsesmøderne supplere sig med en repræsentant
fra Læbe Ganespalte Centret i Hellerup og Taleinstituttet i Århus. De pågældende repræsentanter deltager i bestyrelsesmøderne uden stemmeret.
Suppleanterne deltager i bestyrelsesmøderne, dog uden stemmeret.
Der føres protokol over bestyrelsesmøderne.

§ 5
GENERALFORSAMLINGEN er foreningens øverste myndighed. Den
sammenkaldes ordinært hvert år med en måneds varsel og tilstræbes afholdt i september måned. Indkaldelsen, der skal være skriftlig, skal indeholde dagsorden. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen,
skal være indsendt til bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingen.
Til generalforsamlingen har ethvert medlem møde- og stemmeret. Hver
fremmødt person med gyldigt medlemskab har én stemme. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til de mødtes antal og træffer beslutning ved almindelig stemmeflerhed.
Ved afstemning vedrørende personvalg vælges to medlemmer til stemmeudvalg, og afstemningen foregår skriftligt. Alle øvrige afstemninger foregår
ved håndsoprækning, dog kan stemmeudvalget i særlige tilfælde foranstalte skriftlig afstemning.
Bestyrelsen kan invitere gæster til generalforsamlingen, disse har dog ikke
stemmeret.
Ekstraordinær generalforsamling kan med angivelse af dagsorden indkaldes med tre ugers varsel, når bestyrelsen beslutter det, eller når mindst ti
medlemskaber (kontingenter) skriftligt stiller forslag derom. Undtaget herfra er dog beslutning om foreningens ophør, jf. § 9.
Bestyrelsen drager omsorg for, at der over generalforsamlingens forhandlinger føres
en protokol, som i enhver henseende har fuld beviskraft med hensyn til det på generalforsamlingen passerede. Protokollen offentliggøres i det først udkomne medlemsblad
efter landsmødet.

§ 6
DAGSORDEN for den ordinære generalforsamling skal indeholde:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Aflæggelse af regnskab
 4. Budget- og kontingentfastsættelse
 5. Indkomne forslag
 6. Valg til bestyrelsen
 7. Valg af revisor
 8. Eventuelt
  Den på generalforsamlingen valgte dirigent kan efter den siddende bestyrelses anmodning ændre ovennævnte rækkefølge for så vidt punkt 4 og 5,
  hvis et indkommet forslag kan have betydning for budget- eller kontingentfastsættelsen.

§ 7
FORENINGENS ØKONOMI baseres på medlemskontingenter, samt evt.
tilskud fra legater, fonde mv.
Regnskabsåret løber fra 1. juni til 31. maj. Regnskabet revideres, og revisionen skal være afsluttet senest 30 dage før generalforsamlingen.
Kontingentet følger regnskabsåret og indbetales én gang årligt. Ved indmeldelse er den resterende del af det indeværende regnskabsår kontingentfri.
Foreningen tegnes af formanden eller – i dennes fravær – af næstformanden. Kassereren kan, sammen med formanden, underskrive tilskudsanmodninger, samt selvstændigt foretage betalinger af foreningens løbende
udgifter.
Foreningen hæfter alene med sin formue for de forpligtelser, som formanden, næstformanden eller kassereren lovligt pådrager foreningen.

§ 8
UDMELDELSE af foreningen sker skriftligt med en måneds varsel til udgangen af et kvartal. Hvis en rate af kontingentet ikke er indbetalt senest
seks måneder efter forfaldsterminen, betragtes medlemskabet som ophævet.

§ 9
BESLUTNING OM FORENINGENS OPHØR kan træffes, når det på
den ordinære generalforsamling vedtages at sende spørgsmålet til urafstemning blandt medlemmerne, og at de ved urafstemningen indkomne
stemmer viser et simpelt flertal for opløsningen.
Ved opløsningen tilfalder foreningens midler Læbe Ganespalte Centret i
Hellerup og Taleinstituttet i Århus til anvendelse ved forskning vedrørende læbe-ganespalte.

§ 10
VEDTÆGTSÆNDRINGER gennemføres på en generalforsamling, og der
kræves hertil en majoritet på 2/3 af de afgivne stemmer.

§ 11
LLG-PRISEN

§ 11, stk. 1
Foreningen kan, men skal ikke, årligt på foreningens landsmøde uddele en
pris til nogen, der har gjort en særlig indsats på foreningens område.

§ 11, stk. 2
Navnet på prisen er ”LLG-Prisen”.
§ 11, stk. 3
Størrelsen på prisen udgør 15.000,00 danske kroner.
Beløbsstørrelsen kan kun ændres af generalforsamlingen.
§ 11, stk. 4
Forslag til prismodtagere skal fremsendes til bestyrelsen inden d. 15. maj
for at kunne komme i betragtning til Landsmødet samme år.
Siddende bestyrelsesmedlemmer kan ikke modtage prisen.
§ 11, stk. 5
Bestyrelsen træffer den endelige afgørelse om, hvem der skal modtage prisen.
§ 11, stk. 6
Formanden for foreningen forestår begrundelsen og prisoverrækkelsen.
Prismodtageren bestemmer selv, hvordan pengene skal anvendes.
Evt. udgifter, som prismodtageren måtte have i forbindelse med prisoverrækkelsen, afholdes af foreningen.
Bestyrelsen står for evt. informationsformidling til pressen.

Vedtægtsændringer er senest foretaget på generalforsamlingen den 17.
september 2023.